Lim x(√(x^2+1)-√(x^2-2))?

Giúp mình với
8 câu trả lời 8