Tìm các số nguyên dương a,b,c biết a³-b³-c³=3abc và a²=2b+2c?

6 câu trả lời 6