Cho mình hỏi ý d bài 17 làm thế nào ? Mình xin ý kiến cảm on nhiều?

5 câu trả lời 5