Cho mình hỏi ý d bài 17 làm thế nào ? Mình xin ý kiến cảm on nhiều?

6 câu trả lời 6