Ý nghĩa triết học dựa trên mối quan hệ giữa vật chất và ý thức của truyện Không gia đình?