Bạn ơi câu này giải như nào vậy? x^2 -7x+12?

4 câu trả lời 4