Mn ơi cho mình hỏi:?

Ưu điểm và khuyết điểm của quan điểm hệ thống trong quản trị học và cho ví dụ
2 câu trả lời 2