Giải hệ phương trình x = (-3+x)/(y+1) 4x-x^2-y^2= -4y +2xy +4?

2 câu trả lời 2