Cho em hỏi vài câu Tâm Lý Học ạ!!!!!!!!?

1. Trong 6 chức năng giao tiếp ( chức năng thông tin, chức năng điều chỉnh hành vi, chức năng cảm xúc, chức năng phối hợp hoạt động, chức năng nhận xét và đánh giá lẫn nhau, chức năng giáo dục và phát triển nhân cách) thì chức năng nào quan trọng nhất, tại sao? 2. Ngoài các chức năng giao tiếp trên còn có chức năng... hiển thị thêm 1. Trong 6 chức năng giao tiếp ( chức năng thông tin, chức năng điều chỉnh hành vi, chức năng cảm xúc, chức năng phối hợp hoạt động, chức năng nhận xét và đánh giá lẫn nhau, chức năng giáo dục và phát triển nhân cách) thì chức năng nào quan trọng nhất, tại sao?
2. Ngoài các chức năng giao tiếp trên còn có chức năng nào nữa hay không?

Em cảm ơn trước ạ!
2 câu trả lời 2