Cho tam giác ABC có AB=7, AC=8 góc A=120° Tính cạnh BC và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp 🔺?

0