Giúp mình với ạ?

Tại vùng sinh sản của một cá thể có một nhóm tế bào mầm nguyên phân một số lần bằng nhau. Tất cả đều trở thành tế bào sinh tinh. Quá trình thụ tinh với hiệu suất 1/14 đã sinh ra các hợp tử. Các hợp tử đều nguyên phân 4 đợt, số tế bào con trải qua các thế hệ là 3968. Quá trình này cần... hiển thị thêm Tại vùng sinh sản của một cá thể có một nhóm tế bào mầm nguyên phân một số lần bằng nhau. Tất cả đều trở thành tế bào sinh tinh. Quá trình thụ tinh với hiệu suất 1/14 đã sinh ra các hợp tử. Các hợp tử đều nguyên phân 4 đợt, số tế bào con trải qua các thế hệ là 3968. Quá trình này cần cung cấp 12544 nst. Biết các hợp tử thuộc thế hệ thứ nhất.
a. Xác định số lượng hợp tử sinh ra?
b. Bộ nst lưỡng bội của loài ?
c. Biết số tế bào mầm bằng bộ lưỡng bội, tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào mầm .
1 câu trả lời 1