Có bao nhiêu số phức thỏa mãn phương trình :z^2=|z^2|+liên hợp của z ?

1 câu trả lời 1