Cho 14g hỗn hợp A gồm phenol và etanol trụng với Na thu được 2,24l khí H2 Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.Tính % mỗi chất trong hỗn hợp A?

1 câu trả lời 1