Sau Trong 3 quyền của 1 đoàn viên, đoàn TNCS HCM, bạn tâm đắc nhất là quyền nào? Tại sao?

1 câu trả lời 1