Nếu được kết nạp vào đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, bạn mong muốn điều gì ở tổ chức đoàn?