Ram chia sẻ cho phần cứng là 898mb có quá nhiều không?

1 câu trả lời 1