Ram chia sẻ cho phần cứng là 898mb có quá nhiều không?