Giải giup em bai này với ạ. viết chương trình nhập vào một xâu từ bàn phím đưa ra màn hình xâu mới được loại bỏ số 0?

0