Đốt cháy 4.48l (đktc) hidrocacbon A, toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dd Ba(OH)2 dư tạo ra 118.2 g kết tủa, khối lượng dd giảm 77.4 g. Tìm CTPT?

0