Tìm giá trị nguyên của x,y biết x²+4y²=2xy+12?

1 câu trả lời 1