Vì sao kinh tế thị trường cần thiết để xây dựng nền tảng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Vì sao kinh tế thị trường cần thiết để xây dựng nền tảng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
0