Giúp mình vs ạ đề bài : tìm 2 số u và v trong mỗi trường hợp sau: a) u+v = 32, uv=231 b) u+v= (-8) , uv= -105?

1 câu trả lời 1