Cho hinh chóp sabcd abcd là hình thang vuông tại a b sa vuông góc (abcd) ad= 2a, ab=bc= a. CM tam giác sad vuông?

CM sa vuông góc cd
1 câu trả lời 1