Dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu% cơ cấu kinh tế của vùng?

1 câu trả lời 1