Cho 10.8g hon hop gom 1 số ancol đơn chức trong đó oxi chiếm 44.44 phan tram ve khoi luong tac dung voi luong na vua du thu dk v lit h2. v=?

Giải chi tiết giúp mk
0