Trần.Quang đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 11 tháng trước

Dot chay m(g) hh metanol, glixerol, etilenglicol thu đc 5,824 lít CO2(đkc) và 6,84(g)H2O tìm m?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.