Dot chay m(g) hh metanol, glixerol, etilenglicol thu đc 5,824 lít CO2(đkc) và 6,84(g)H2O tìm m?

1 câu trả lời 1