A. Ông Hoài và ông Tường có thẩm quyền ký vào Công văn số 56, Thông báo mời họp bất thường số 298 và Thông báo số 449 hay không?

0