21/03/2014: HỒ THAN THỞ 21B?

21/03/2014:
HỒ THAN THỞ
Hồ kể lại rằng: chuyện thuở xưa
Tình yêu trung thủy, đẹp như mơ
Chỉ vì chinh chiến, xa khung cửi
Đển lúc hòa bình, lại đứt tơ
Giữ trọn trong lòng, lời hẹn ước
Quyên mình mong hết, cảnh bơ vơ
Đồi thông vi vút, trong sương gió
Như tiếng thở than, tự thuở xưa
Ngày 21/03/2014
Giangsơn
3 câu trả lời 3