Điểm tbm môn hóa hk2 của em dưới 3,5 nhưng cộng hk1 thì tbm cả năm môn hóa của em trên 3,5 v em có bị thi lại không ?

2 câu trả lời 2