Vào năm 2010, do suất khẩu được gọi lên cầu về gọi tăng hồng cầu gạo bây giờ là QD1=110-10P. xác định giá và sản lượng cân bằng mới?

0