Có ai biết viết chương trình dịch số sang chữ trong Dev c++ k? VD1230349000 đọc là một tỉ hai trăm ba chục triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn?

1 câu trả lời 1