Gửi điện thoại từ pakis tan đến Huế là bao nhiêu ngày mới có vậy ạ?? Bằng đường bưu điện !!! E c ơn nhiều ❤️❤️?

1 câu trả lời 1