Nêu các ứng dụng thực tế của các chất ức chế sinh trưởng?

Giúp mk vs ạ mk cần gấp
2 câu trả lời 2