Lai bí quả tròn vs quả dài.F1 thu đc tiếp tục cho giao phấn vs nhau,F2 đc 121quả tròn:245quả dẹt:125quả dài.Biện luận, viết sơ đồ từ P->F2?

2 câu trả lời 2