Khi người ta cần giúp, thường thì bạn sẽ họ nói gì?

Cập nhật: Khi người ta cần giúp, thường thì bạn sẽ nghe họ nói gì?
4 câu trả lời 4