Gõ hai từ cay đắng vào go ogle, có 1894 trừơng hợp, kô biết là trường hợp nào > cay đắng nhất?

0