Này nhỏ, sao mày quậy thế? nhỏ trả lời như thế nào?

2 câu trả lời 2