Định lượng 25,00 ml dd H2SO4 hết 21,72ml NAOH 0,1012N. Tính nồng độ g/l của dd H2SO4 trên?

0