Cả nhà giải hộ mình 2 câu này vs ạ?

1 câu trả lời 1