Cho góc x với tan(x+pi/4)=1 tính cos(x-30) +sin x Câu 11?

0