Giúp giùm mình bài 3 với ạ. Mình đang cần gấp. Cảm ơn nhiều!!!!>.<?

1 câu trả lời 1