Cho 200ml dung dịch HCl tác dụng với 28.4g hỗn hớp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 thu được 6.72l khí Đktc nồng độ mol của HCl là?

2 câu trả lời 2