Phân biệt các axit: axit metabolic; axit axetic; axit acrilic; axit phenic bằng những thuốc thử nào?

2 câu trả lời 2