Tiền của mình, khi dùng cũng phải hỏi xem có được dùng không. Làm người sao mệt vậy?

1 câu trả lời 1