Cấu hình nầy lên đc Window 10 không các anh?

------------------ cấu hình laptop em ------------------ System Manufacturer: LENOVO System Model: 20078 BIOS: InsydeH2O Version 03.60.4240CN30WW(V2.16) Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz (4 CPUs), ~2.3GHz Memory: 4096MB... hiển thị thêm ------------------
cấu hình laptop em
------------------


System Manufacturer: LENOVO
System Model: 20078
BIOS: InsydeH2O Version 03.60.4240CN30WW(V2.16)
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz (4 CPUs), ~2.3GHz
Memory: 4096MB RAM
Page File: 4916MB used, 1117MB available
DirectX Version: DirectX 11
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode


Display Devices
---------------
Card name: Intel(R) HD Graphics 3000
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
DAC type: Internal

Display Memory: 1316 MB
Dedicated Memory: 64 MB
Shared Memory: 1252 MB
Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: unknown
Monitor Id: CMO1453
Native Mode: 1366 x 768(p) (59.999Hz)
Output Type: Internal
2 câu trả lời 2