ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT?

VĂN HÓA PHẬT GIÁO - ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT

TẬP I

--- BẬC A LA HÁNBậc A La Hán xuất hiện làm chấn động, đảo lộn tư tưởng triết học, thần học, thiền học v.v.. Dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả, giúp loài người xây dựng cuộc sống thế gian thành cuộc sống Thiên đàng, Cực Lạc. ---
7 câu trả lời 7