1vật ab đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ cách thấu kính 20cm ,thấu kính có độ tụ 10dp.xác đinh vị trí vag số phóng đại của ảnh?

1 câu trả lời 1