tuan đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 2 năm trước

Sin^4x - cos^4x + cos^2 ÷ 2(1-cosx)?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • alex
    Lv 7
    2 năm trước

    Muon lam gi` voi Sin^4x - cos^4x + cos^2 ÷ 2(1-cosx) ?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.