Giải dùm e bpt này với căn(1-sinx)+2<=m?

1 câu trả lời 1