Giả sử a>0, b<0 (với a,b là số thực). Chứng minh rằng căn bậc hai của a nhân với căn bậc hai của b là một số thuần ảo?

1 câu trả lời 1