Trả lại cho tôi Yahoo ngày xưa đi?

Bọn chat sex, show cu, bướm,... cút ra chỗ khác, không tao gọi cô Yến quật chết mẹ tụi bây nhé
2 câu trả lời 2