Việc đặt giá tối đa luôn dẫn tới (ktvm) giúp e vs ạ?

0